Hakkımızda

Merkezin Amaçları

 • Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye ile hinterlandındaki bölgelerin;
 • Tarih (Siyasi, sosyal, iktisadi, hukuk, sanat, kültür, arkeoloji, toponomi ve demografi)
 • Coğrafya (Fiziki, beşeri, iktisadi ve tarihi coğrafya)
 • Dil ve Edebiyat (Bölgede konuşulan Türk lehçeleri, Rusça, Ermenice, Gürcüce, Farsça, Çince)
 • Tercüme (Bölgeye yönelik birinci ve ikinci elden kaynakların günümüz Türkçesine kazandırılması)
 • Kültürel ve Sportif Araştırmalar (Bölgenin gelenekleri, kültür mirası, oyunları, sportif aktiviteleri)
 • Uluslararası Stratejiler ve Yönetimi (Dünya dengelerinin değişimi ve yenilenmesinde, jeopolitik açıdan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin önemi, işbirliği çalışmaları, etkin politikalar ortaya konulması, günümüzde ve gelecekte önemli bir güç olarak siyaset sahnesinde yerini alacak olan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinde izlenecek stratejilerin belirlenmesi)
 • Üzerinde ilmi araştırmalar yapmak, yayınlamak ve bu suretle ülkemizde bu alanda eksikliği hissedilen ilmi birikimi sağlamak.

Merkezin Faaliyetleri

 • Bölgenin tarihî, edebî, kültürel, sportif, sosyal, hukukî, siyasal, ekonomik ve teknik yapılarını araştırmak; bölge ile ilgili kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmalar, incelemeler yapmak, çözüm önerileri üretmek ve etkinliklerde bulunmak; bu alanlarda uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, seminerler, kurslar, sergiler ve geziler düzenlemek,
 •  Çeşitli dillerde süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
 • Aynı faaliyet alanında çalışmalar yapan bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; bilgi, belge, öğrenci ve araştırmacı mübadelesini sağlamak; ortak bilimsel araştırmalar, çalışmalar ve toplantılar düzenlemek; bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla Ardahan Üniversitesi arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 • Bölge ile ilgili yapılmış her türlü araştırma, inceleme ve çalışmaları toplayarak bu saha ile ilgili araştırmacıların istifade edebileceği zengin bir arşiv ve kütüphane oluşturmak,
 • Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin; tarih, coğrafya, kültür, dil, edebiyat, uluslararası ilişkiler, sanat, spor ve arkeoloji alanlarında disiplinler arası araştırmalarda bulunmak ve bunların sonuçlarını tarafsız bir biçimde bilim dünyası ve toplum ile paylaşmak,
 • Tabii ve tarihi mirası korumak ve yerel kültürlerin tanıtımını yapmak için projeler üretmek, üretilen projeleri devlet veya özel kuruluşlarla birlikte hayata geçirmek,
 • Bu çerçevedeki faaliyetleri özendirmek, yönlendirmek ve desteklemek; yerli veya yabancı Merkez, öğretim ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla, kütüphane, kitaplık, araştırma merkezi, arşiv, dokümantasyon ve diğer bilgi, belge merkezleriyle iş birliğine girmek,
 • Üniversite bünyesinde ilgili derslerin açılması ve yürütülmesi hususunda gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmak,
 • Çeşitli dil ve lehçelerde yazılmış ilgili neşriyatın Türkçeye çevrilmesi için tercüme büroları kurmak,
 •  Yayın faaliyetlerinin yürütülebilmesi için merkez bünyesinde basımevi kurmak,

Ardahan Üniversitesi ve diğer üniversitelerin öğrenci kulüpleri ile ilişki kurmak, amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlamak, bu yönde kurslar, seminerler, yarışmalar tertip ederek başarılı olanları ödüllendirmek, geziler, kamplar tertip etmek, kulüp üyelerinin dayanışmalarının artmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.